previous arrow
next arrow
Slider

ผู้อำนวยการ

พระมหาจิรายุทธ ปโยโค, ผศ.
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

กิจกรรมของเรา

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 126วันที่ 1ตุลาคม 2562 มมร.วิทยาลัยศาสนศาตร์ยโสธร ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เชิดชูเกียรติบุคลาก…

โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน

โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน วันที่ 22 กันยายน? 2562 ขอบพระคุณ นักศึกษา เจ้าหน้่าที่ คณาจารย์ คณะครูโรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อปพร. ท…

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 126วันที่ 1ตุลาคม 2562 มมร.วิทยาลัยศาสนศาตร์ยโสธร ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เชิดชูเกียรติบุคลาก…

โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน

โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน วันที่ 22 กันยายน? 2562 ขอบพระคุณ นักศึกษา เจ้าหน้่าที่ คณาจารย์ คณะครูโรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อปพร. ท…

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาไทย)

Bachetor of Education Program in Teaching Thai

รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง

Bachelor of Political Science Program in Government

ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

Bachelor of Arts Program in Philosophy

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
เลขที่ 174 หมู่ 3 ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

เบอร์โทรศัพท์ : 045-756859-60
เบอร์โทรสาร : 045-756860

แผนที่