ประวัติ  วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

******

๑. ชื่อสถานศึกษา

    ภาษาไทย  

        มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

    ภาษาอังกฤษ

        Mahamakutbuddhist University Yasothon Buddhist College

 

๒. ที่ตั้ง/สถานที่ติดต่อ  

     สถานที่ตั้งเดิม

     เลขที่ ๑ วัดศรีธรรมาราม ถนนวิทยะธำรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐-๔๕๗๑-๑๐๕๖  เว็ปไซต์  www.ybc.ac.th

     สถานที่ตั้งแห่งใหม่

    เลขที่  174 ต.ทุ่งแต้ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐ โทร. ๐-๔๕๗๑-๑๐๕๖  เว็ปไซต์  www.ybc.ac.th

 

๓. ประวัติความเป็นมา

    วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เป็นวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ในกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท  พร้อมทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตร้อยเอ็ด เสนอขออนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรต่อสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีพระราชธรรมานุวัตร (ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระประภัสสรมุนี) เป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที๓/๒๕๔๑ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๑ อนุมัติจัดตั้ง “ศูนย์ยโสธร” มีฐานะเป็นห้องเรียนหนึ่งของวิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยมีพระครูศรีวิริยโสภณ เป็นหัวหน้าศูนย์ รูปแรก (พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๕๐)
   
วันที่ ๒๒  พฤษภาคม ๒๕๔๑ วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้เปิดทำการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ณ  วัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร โดยใช้ชื่อว่า “มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ศูนย์ยโสธร” โดยความอนุเคราะห์ของพระเทพสังวรญาณ (ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชธรรมสุธี) เจ้าอาวาสวัดศรีธรรมารามและรองเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ) เป็นปฐมาจารย์และองค์อุปถัมภ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้ดำเนินเปิดให้มีการเรียนการสอนหลักสูตรศาสนศาสตร-มหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาวิชา รัฐศาสตร์การปกครองและในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้เปิดสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา  และสาขาวิชาการจัดการศึกษา  โดยมีศูนย์การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำศูนย์ยโสธรเป็นผู้ดูแล
   
ในปี พ.ศ.๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ออกข้อกำหนดว่าด้วยการจัดตั้งส่วนงาน (ฉบับที่ ๓) โดยอาศัยอำนาจตามความมาตรา ๘ และ มาตรา ๙ วรรคแรก และมาตรา ๑๙ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่ ๒๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๐ ให้ตราข้อกำหนดไว้ในข้อ ๔ ไว้ว่า “มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีส่วนงานเพิ่มเติม คือ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร”
   
วันที่ ๒๖ ตุลาคม  ๒๕๕๐ สำนักงานอธิการบดี ได้แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม  ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๙๖ ง  ลงวันที่ ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๐  และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๐ และแต่งตั้งให้ พระราชปริยัติวิมล (ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสุทธิสารโสภณ) รองอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เป็นรูปแรก
   
ปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๕๖)  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้เปิดทำการเรียนการสอน หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) มีรายละเอียดดังนี้

    ๓.๑. คณะศาสนาและปรัชญา

            -สาขาวิชาปรัชญา

    ๓.๒. คณะสังคมศาสตร์

            -สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง

    ๓.๓. คณะศึกษาศาสตร์

            -สาขาวิชาการสอนภาษาไทย(ภาคปกติ)

๔. ปรัชญาวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

    “มีคุณธรรม นำสามัคคี ภักดีต่อสถาบัน สร้างสรรค์วิชาการ บริหารก้าวหน้า นำพาสังคมด้วย-พุทธศาสตร์”

๕. คติพจน์วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

    “สามัคคี  กตัญญู  รู้หน้าที่  มีวินัย  ใส่ใจบำเพ็ญประโยชน์”

๖. ศาสนสุภาษิตวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

    “ปญฺญา นรานํ รตนํ.  ปัญญาเป็นรัตนะของนรชนฯ ”

๗. สีประจำวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

     “สีฟ้า”   

๘. ต้นไม้ประจำวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

    “ต้นพิกุล”  

๙. พระพุทธรูปประจำวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

    “พระพุทธรูปปางนาคปรก”     

๑๐. ปณิธานวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

      “มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีความรู้ความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนานำคุณธรรมสู่สังคมไทย” 

๑๑. วัตถุประสงค์หลักวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

      
(๑) ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ทั้งด้านความรู้และความประพฤติ    

       (๒) สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความรู้คู่คุณธรรม   

        (๓) สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และวิจัย  

        (๔) สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความสมานฉันท์ให้อภัยซึ่งกันและกันปองดองกัน   

        (๕)สร้างระบบบริหารองค์การให้เป็นองค์การที่มีมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและนำไปสู่ความเป็นสากล   

๑๒. วิสัยทัศวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

       วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิต ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ถึงพร้อมด้วยความประพฤติที่ดีงาม สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ก่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและสังคม เป็นศูนย์กลางความรู้ตลอดถึงผู้ชำนาญการในด้านวิชาการทางพระพุทธศาสนา ที่สามารถนำพาสังคมรวมถึงสร้างความสามัคคีและสร้างความเข้าใจร่วมกันในกรณีเกิดข้อขัดแย้งด้านวิชาการทางพระพุทธศาสนา และเป็นสถาบันที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตรงตามมาตรฐานสากล  

๑๓. พันธกิจวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

      วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้ดำเนินการพันธกิจเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ไว้ดังนี้   

      (๑) ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านวิชาการทางพระพุทธศาสนา ถึงพร้อมด้วยความประพฤติที่ดีงาม เพื่อให้ตรงตามคติพจน์และปรัชญาของวิทยาลัย พร้อมทั้งขยายโอกาสให้พระภิกษุ-สามเณร และ   ประชาชนในท้องถิ่นที่มีความสนใจได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากยิ่งขึ้น  

      (๒) สร้างเสริมให้บริการด้านวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่ชุมชนท้องถิ่นและสังคมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ ในการดำรงชีวิต อันจะนำมาซึ่งสันติสุขทั้งแก่ตนเองและสังคม สามารถนำพาสังคมสร้างความสามัคคีและสร้างความเข้าใจร่วมกันในกรณีเกิดข้อขัดแย้งด้านวิชาการทางพระพุทธศาสนา  

      (๓) ส่งเสริมพัฒนาด้านวิชาการและงานวิจัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทางพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น   

      (๔) ปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการของวิทยาลัยให้เป็นระบบและตรงตามมาตรฐานสากล