ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย

1. ราชกิจจานุเบกษาการจัดตั้งส่วนงานวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

คลิกดาวน์โหลดประกาศราชกิจจานุเบกษาการจัดตั้งส่วนงาน

2. คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

คลิกดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนฯ 

3. ตราสัญญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย