อาจารย์ประจำคณะต่างๆ

อาจารย์ประจำคณะศาสนาและปรัชญา

1.

 

พระครูศิริโสธรคณารักษ์

- ปริญญาตรี ปรัชญา (ศน.บ)
                      - ปริญญาโท พุทธศาสนาและปรัชญา (ศน.ม.)

                                            -โทร. 08-3101-4186 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


2.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัส บุดดาพงษ์

                                         - ป.ธ. 6
                                         - ปริญญาตรี ปรัชญา (ศน.บ)
                                         - ปริญญาโท พุทธศาสนาและปรัชญา (ศน.ม.)

                                   - โทร. 08-7452-5791 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.

นายวิพจน์ วันคำ

                                         - ป.ธ.3
                                        
- ปริญญาตรี ปรัชญา (ศน.บ)
                                         - ปริญญาโท พุทธศาสนาและปรัชญา (ศน.ม.)

                                                   - โทร. 08-1593-2312 อีเมล์ wankham2520@gmail.com

 

 

4.

 

นายนิคม ปาทะวงศ์

 

                                         - ป.ธ. 5
                                         - ปริญญาตรี ปรัชญา (ศน.บ)
                                         - ปริญญาโท พุทธศาสนาและปรัชญา (ศน.ม.)

                                         - โทร. 08-3129-4698 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 5.

 

นายรัชชัย ขยันทำ

                                         - ป.ธ. 3
                                        
- ปริญญาตรี บริหารการศึกษา (ศน.บ)
                                         - ปริญญาโท พุทธศาสนาและปรัชญา (ศน.ม.)

                                         - โทร. 08-4831-7304 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์

 

 

 

1.

 

  

 

นายณัฐพล จินดารัมย์

 

                                           - ป.ธ. 5
                                           - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์การปกครอง (ศน.บ)
                                           - ปริญญาโท รัฐศาสตร์การปกครอง (ศน.ม)                

 

                                -โทร. 08-4717-3738 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


2.

 

 

 

 นายวรเชษฐ์  โทอื้น

 

                                        - ป.ธ. 4
                                        - ปริญญาตรี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ร.บ)
                                        - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

 

                                 - โทร. 08-9218-6064 อีเมล์ worachet_bartender@yahoo.com

 

 3.

 

 

 

  นายชัชพงศ์  เทียมทัน

 

                                         - ปริญญาตรี ทฤษฏีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ (ร.บ)
                                         - ปริญญาโท สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ร.ม.)

 

                                         - โทร. 08-1967-9620 อีเมล์ wichut_07@hotmail.com

 

4.

 

 

 

นายพิเชฐ  ศรีหล้า

 

                                         - ป.ธ.7
                                        
- ปริญญาตรี ปรัชญา (ศน.บ)
                                         - ปริญญาตรี การปกครอง (ร.บ.)
                                         - ปริญญาโท รัฐศาสตร์การปกครอง (ศน.ม.)

 

                                         - โทร. 08-6254-8786 อีเมล์ first_goodspeed@hotmail.com

 


5.

 

 

 

นางธมกร  ทยาประศาสน์

 

                                         - ปริญญาตรี การประถมศึกษา (กศ.บ.)
                                        
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (ศศ.ม.)

 


                                         
- โทร. 08-1877-8554 อีเมล์ drthammo@windowslive.com

 

 

อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์

 1.

                                    นายฉัตรชัย  ว่องกสิกรณ์


                                                       - ปริญญาตรี ภาษาไทย (กศ.บ)
                                                       - ปริญญาโท ภาษาไทย (กศ.ม.)

                                                       -โทร. .........อีเมล์ ........................

2.

 

      นางสาวสมรักษณ์  สุดหอม

                                         - ปริญญาตรี ภาษาไทย (กศ.บ)
                                         - ปริญญาโท การสอนภาษาไทย (กศ.ม.)

                                   - โทร. ..................อีเมล์ .......................

 3.

 

 พระมหาจิรายุทธ  ปโยโค

                                         - ป.ธ.6
                                         - ปริญญาตรี การสอนภาษาไทย (ศน.บ)
                                         - ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)

                                         - โทร. 08-6007-6355 อีเมล์ jirayut_yut111@hotmail.com


4.

 

   นายอุบล  อาทิตย์ตั้ง

                                         - ป.ธ. 4
                                        
- ปริญญาตรี ภาษาไทย (ศน.บ)
                                         - ปริญญาโท พุทธศาสน์ศึกษา(ศน.ม.)
                                         - ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)

                                         - โทร. 08-4954-8613 อีเมล์ ubon1013@hotmail.com

5.

 

นางสุวิมล  สมไชย 

                                         - ปริญญาตรี ภาษาไทย (กศ.บ)
                                         - ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม.)

                                                   - โทร. 08-9423-2547 อีเมล์ .........................