คณะศาสนาและปรัชญา

อาจารย์ที่ปรึกษาคณะศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา(บรรพชิต)

 

ปรัชญา ชั้นปีที่ 1 พระครูศิริโสธรคณารักษ์

ปรัชญา ชั้นปีที่ 2 -

ปรัชญา ชั้นปีที่ 3 อาจารย์วิพจน์ วันคำและอาจารย์รัชชัย ขยันทำ

ปรัชญา ชั้นปีที่ 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัส บุดดาพงษ์และอาจารย์นิคม ปาทะวงศ์