สาขาวิชาปรัชญา

อาจารย์ประจำคณะศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา

1.

 

พระครูศิริโสธรคณารักษ์

- ปริญญาตรี ปรัชญา (ศน.บ)
                      - ปริญญาโท พุทธศาสนาและปรัชญา (ศน.ม.)

                                            -โทร. 08-3101-4186 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


2.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัส บุดดาพงษ์

                                         - ป.ธ. 6
                                         - ปริญญาตรี ปรัชญา (ศน.บ)
                                         - ปริญญาโท พุทธศาสนาและปรัชญา (ศน.ม.)

                                   - โทร. 08-7452-5791 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.

นายวิพจน์ วันคำ

                                         - ป.ธ.3
                                        
- ปริญญาตรี ปรัชญา (ศน.บ)
                                         - ปริญญาโท พุทธศาสนาและปรัชญา (ศน.ม.)

                                                   - โทร. 08-1593-2312 อีเมล์ wankham2520@gmail.com

 

 

4.

 

นายนิคม ปาทะวงศ์

 

                                         - ป.ธ. 5
                                         - ปริญญาตรี ปรัชญา (ศน.บ)
                                         - ปริญญาโท พุทธศาสนาและปรัชญา (ศน.ม.)

                                         - โทร. 08-3129-4698 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

5.

 

นายรัชชัย ขยันทำ

                                         - ป.ธ. 3
                                        
- ปริญญาตรี บริหารการศึกษา (ศน.บ)
                                         - ปริญญาโท พุทธศาสนาและปรัชญา (ศน.ม.)

                                         - โทร. 08-4831-7304 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.