คณะศึกษาศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (บรรพชิตและคฤหัสถ์)

ชั้นปีที่ 1 อาจารย์พระมหาจิรายุทธ ปโยโค

ชั้นปีที่ 2 อาจารย์อุบล อาทิตย์ตั้ง

ชั้นปีที่ 3 อาจารย์สุวิมล สมไชย

ชั้นปีที่ 4 อาจารย์พระมหาจิรายุทธ ปโยโค

ชั้นปีที่ 5 อาจารย์สุวิมล สมไชย