สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

1.

                                    นายฉัตรชัย  ว่องกสิกรณ์


                                                       - ปริญญาตรี ภาษาไทย (กศ.บ)
                                                       - ปริญญาโท ภาษาไทย (กศ.ม.)

                                                       -โทร. .........อีเมล์ ........................


2.

 

      นางสาวสมรักษณ์  สุดหอม

                                         - ปริญญาตรี ภาษาไทย (กศ.บ)
                                         - ปริญญาโท การสอนภาษาไทย (กศ.ม.)

                                   - โทร. ..................อีเมล์ .......................

 


3.

 

 พระมหาจิรายุทธ  ปโยโค

                                         - ป.ธ.6
                                         - ปริญญาตรี การสอนภาษาไทย (ศน.บ)
                                         - ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)

                                         - โทร. 08-6007-6355 อีเมล์ jirayut_yut111@hotmail.com


4.

 

   นายอุบล  อาทิตย์ตั้ง

                                         - ป.ธ. 4
                                        
- ปริญญาตรี ภาษาไทย (ศน.บ)
                                         - ปริญญาโท พุทธศาสน์ศึกษา(ศน.ม.)
                                         - ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)

                                         - โทร. 08-4954-8613 อีเมล์ ubon1013@hotmail.com


5.

 

นางสุวิมล  สมไชย 

                                         - ปริญญาตรี ภาษาไทย (กศ.บ)
                                         - ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม.)

                                                   - โทร. 08-9423-2547 อีเมล์ .........................