ใบลงทะเบียน

ใบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

           คณะสังคมศาสตร์

- รัฐศาสตร์ ปี1 (เทียบโอน)ห้อง ก

- รัฐศาสตร์ ปี1 (เทียบโอน)ห้อง ข

- รัฐศาสตร์ ปี2 (เทียบโอน)ห้อง ก

- รัฐศาสตร์ ปี2 (เทียบโอน)ห้อง ข

- รัฐศาสตร์ ปี3 ห้อง ก

- รัฐศาสตร์ ปี3 ห้อง ข

 

ใบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

          คณะศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา 

- ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ-บรรชิต)

- ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ-บรรชิต)

- ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ-บรรชิต)

           คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา การสอนภาษาไทย

- ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ-บรรพชิต)

- ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ-คฤหัสถ์)

- ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ-บรรพชิต)

- ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ-คฤหัสถ์)

          คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชา รัฐศาสตร์การปกครอง

- ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ-บรรชิต)                      - ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ-คฤหัสถ์)

- ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ-บรรชิต)                      - ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ-คฤหัสถ์)

- ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ-บรรชิต)                      - ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ-คฤหัสถ์)

- ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ-บรรชิต)                      - ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ-คฤหัสถ์)

 

- ชั้นปีที่ 1 (ภาคพิเศษ ห้อง ก)                     - ชั้นปีที่ 1 (ภาคพิเศษ ห้อง ข)

- ชั้นปีที่ 1 (ภาคพิเศษ เทียบโอน ห้อง ก)               - ชั้นปีที่ 1 (ภาคพิเศษ เทียบโอน ห้อง ข)

- ชั้นปีที่ 2 (ภาคพิเศษ ห้อง ก)                      - ชั้นปีที่ 2 (ภาคพิเศษ ห้อง ข)     

- ชั้นปีที่ 2 (ภาคพิเศษ เทียบโอน ห้อง ก)      - ชั้นปีที่ 2 (ภาคพิเศษ เทียบโอน ห้อง ข)

- ชั้นปีที่ 3 (ภาคพิเศษ ห้อง ก)                      - ชั้นปีที่ 3 (ภาคพิเศษ ห้อง ข)

- ชั้นปีที่ 3 (ภาคพิเศษ เทียบโอน ห้อง ข)

- ชั้นปีที่ 4 (ภาคพิเศษ ห้อง ก)

- ชั้นปีที่ 4 (ภาคพิเศษ ห้อง ข)