พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ปี57

- คลิกดูรายชื่อนักศึกษาเข้ารับปริญญาปีพ.ศ.2557 ระดับปริญญาโท

- คลิกดูรายชื่อนักศึกษาเข้ารับปริญญาปีพ.ศ.2557 ระดับปริญญาตรี(บรรพชิต)

- คลิกดูรายชื่อนักศึกษาเข้ารับปริญญาปีพ.ศ.2557 ระดับปริญญาตรี(คฤหัสถ์)

      เอกสารกำหนดการและใบตอบรับ   

        - คลิกดาวน์โหลดกำหนดการพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ปี57

        - คลิกดาวน์โหลดใบตอบรับการเข้าร่วมพิธี

         - คลิกดาวน์โหลดใบจองที่นั่งรถเพื่อเข้าร่วมพิธีรับประทานปริญญาบัตร (รับจริง) ปี57

 

หมายเหตุ - กรุณาสั่งจองชุดครุยทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ภายในวันที่1พฤษภาคม พ.ศ.2557

                สอบถามฝ่ายพัสดุ โทร. 085-4165539 (คุณสมร อาศัย)

              - กรุณาตอบรับเข้าร่วมพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

                สอบถามฝ่ายทะเบียน โทร. - 080-7222303(คุณวิภาพร แก้วดวงใหญ่)

                                                    - 084-2995972(คุณอุไลวัลย์ เผ่าเพ็ง)