กีฬาสี มมร ครั้งที่3 ล้านนาเกมส์2559

 “ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน”

“กีฬา มมร สัมพันธ์ ครั้งที่ 3 “ล้านนาเกมส์”
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2559
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี และสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่