โครงการ "วิสาขบูชารำลึก"ประจำปี2559

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร จัดโครงการวิสาขบูชารำลึก ประจำปี 2559