โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ2559

โครงการ "ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
พัฒนาบูรณา ณ รร.บ้านแดงหนองแซง รร.บ้านโคกศรี
อำเภอกุดชุม จังหวัด ยโสธร
ในวันที่ 2-3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559