กิจกรรมวันแม่2559

 ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี2559

วันที่ 12 สิงหาคาม 2559

ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร

และ อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร