โครงการศีลธรรมนำเยาวชนสู่วิถีพุทธ ประจำปี 2559

โครงการศีลธรรมนำเยาวชนสู่วิถีพุทธ ประจำปี 2559

วันที่ 30 สิงหาคม 2559

ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ตำบลทุ่งแต้

อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร