โครงการวันภาษาไทยประจำปี2559

โครงการวันภาษาไทยประจำปี2559

วันที่ 1 กันยายน 2559

ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ตำบลทุ่งแต้

อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร