โครงการ “อนุรักษ์ภาษาธรรมอีสาน”ประจำปี2559

 โครงการ “อนุรักษ์ภาษาธรรมอีสาน”

ประจำปีงบประมาณ 2559

วันที่ 5 กันยายน 2559

ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ตำบลทุ่งแต้

อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร