โครงการ “อาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่” ประจำปี2559

โครงการ “อาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่”

ประจำปีงบประมาณ 2559

วันที่ 6 กันยายน 2559
ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร