โครงการ"ปรัชญาสันจร"ประจำปีงบประมาณ2559

โครงการ"ปรัชญาสันจร"

ประจำปีงบประมาณ2559

วันที่ 7-9 กันยายน 2559

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร