โครงการไหว้ครู-รับน้อง ประจำปีการศึกษา 2559

ภาพบรรยากาศ โครงการไหว้ครู-รับน้อง ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 29 กันยายน 2559

ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร