โครงการสัมมนาวิชาการ "เปิดโลกปรัชญา มมร.ยโสธร "

โครงการสัมมนาวิชาการ "เปิดโลกปรัชญา มมร.ยโสธร "

วันที่ 23 พฤษจิกายน 2559

คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร