โครงการ"พัฒนาประชาธิปไตยเพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น" ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการ"พัฒนาประชาธิปไตยเพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น" ประจำปีงบประมาณ 2559

วันที่ 12 กันยายน 2559

ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร