โครงการวันภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ 2560

 

ภาพกิจกรรมโครงการวันษาไทย ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 9 สิงหาคม 2560

ณ วิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร