โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562

 

โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562

ณ หอประชุมวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562