มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เข้าร่วมประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เข้าร่วมประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี2559

ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร