ที่อยู่มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เลขที่ 174 หมู่ 3 ถ.วารีราชเดช ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทร.0-4575-6859 โทรสาร.0-4575-6860