เนื้อหา

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา2557

 

วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรได้รับการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
และ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มมร. ส่วนกลาง
ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 14 -15 กันยายน 2558