เนื้อหา

การฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 1/2559

การฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)รุ่นที่ 1/2559

ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2559

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร