เนื้อหา

ยินดีต้อนรับ ผศ.ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์

 ยินดีต้อนรับ ผศ.ดร.วีระศักดิ์  จินารัตน์

อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี

ที่ได้มาเยี่ยมชม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

ในวันที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2559