เนื้อหา

ค่ายศึกษาศาสตร์อาสาพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน

ค่ายศึกษาศาสตร์อาสาพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน

"เติมฝัน เติมสี จากพี่สู่น้อง"

วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559

ณ โรงเรียนบ้านสุขเกษม สาขาคำม่วงไข่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร