เนื้อหา

โครงการอบรมกรรมฐาน ภาคปฏิบัติ แบบสะสม 15 วัน ประจำปีพุทธศักราช 2559

โครงการอบรมกรรมฐาน ภาคปฏิบัติ แบบสะสม 15 วัน ประจำปีพุทธศักราช 2559

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร