เนื้อหา

การอบรมหลักสูตร"การใช้เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง"

การอบรมหลักสูตร"การใช้เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง"

ระหว่างวันที่ 13-14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร